تبلیغات
سایت مالکان زمین های امامزاده قاسم-نیاوران خیابان بوکان - مصوبه دولت برای ساخت و ساز

مصوبه دولت برای ساخت و ساز

نویسنده : سایت مهاب شهر پنجشنبه 1 مهر 1395 12:35 ق.ظ  •   

سرانجام دولت تسلیم حق ما شد و آئین نامه صدور مجوز ساخت و ساز در زمینهایمان را تصویب و ابلاغ کرد . 

ولی

برای اجرای قانون و احقاق حق خود می بایست این حقمان را از دولت بگیریم پس گرد هم آئیم در روز گردهمائی !!!!!!!!

لطفا متن کامل مصوبه  علی الخصوص ماده 14 را از لینک پیوست یا بخش ادامه مطلب مطالعه فرمایید 

سه شنبه ۲۸٬ مهر ۱۳۹۴
قوه مجریه
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۸۱۸
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۷۲
آیین نامه اجرایی ماده ( ۳۳ ) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور
۲۲/۷/ شماره ۹۵۷۰۸ /ت ۵۱۱۸۴ ه ۱۳۹۴
وزارت دادگستری  وزارت جهادکشاورزی
۲۲ به پیشنهاد قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره( ۷) ماده( ۳۳ ) قانون حفاظت و /۶/ هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴
بهره برداری از جنگل ها و مراتع  مصوب ۱۳۴۶  و اصلاحات بعدی آن ٬ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده ( ۳۳ ) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری
از جنگل ها و مراتع کشور
فصل اول  تعاریف و اصطلاحات
ماده ۱ در این آیین نامه غیر از اصطلاحات اراضی دولتی ٬ پارک جنگلی ٬ پروانه چرا ٬ جنگل و بیشه های طبیعی ٬ جنگل دست کاشت
عمومی ٬ حریم قانونی تأسیسات دولتی ٬ طرح مرتعداری ٬ مرتع و نهالستان عمومی که تعاریف آنان طبق قانون ملی شدن
جنگل های کشور  مصوب ۱۳۴۱  ٬ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع  مصوب ۱۳۴۶  و اصلاحات بعدی آن ٬ لایحه قانونی
اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی  مصوب ۱۳۵۹  و آیین نامه های مربوط می باشند ٬ اصطلاحات زیر در معانی مشروح
مربوط به کار می روند:
الف  قانون: قانون اصلاح ماده ( ۳۳ ) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع  مصوب ۱۳۸۶  و اصلاحیه مورخ
۱۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام. /۱۲/۱۳۹۰
ب  هیأت نظارت: هیأت نظارت موضوع ماده ( ۳۳ ) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع  مصوب ۱۳۸۶  و اصلاحیه
۱۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام. /۱۲/ مورخ ۱۳۹۰
ج  عوامل نظارتی: گروهی متشکل از سه نفر کارشناسان ذی صلاح منتخب هیأت نظارت در شهرستان که به منظور بازدید و تهیه
گزارش فنی و اجرایی از اراضی واگذار شده در چارچوب وظایف ٬ انتخاب و حکم آنها توسط رییس هیأت نظارت استان (رییس سازمان
جهاد کشاورزی) صادر می شود.
تبصره ۱ هیأت نظارت استان می تواند به عنوان عوامل نظارتی از میان شرکت های خدمات فنی و مهندسی دارای مجوز از سازمان
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یا سازمان نظام دامپزشکی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان حسب مورد نیز استفاده
نماید.
تبصره ۲ سازمان امور اراضی کشور مکلف است زمینه نظارت مردمی از جمله سازمان های مردم نهاد ٬ شوراهای اسلامی و
سازمان بسیج مستضعفین را بر واگذاری ها فراهم کند.
د درصد عملیات انجام شده طرح: میزان پیشرفت فیزیکی مطابق طرح مصوب در اراضی مورد واگذاری که درصد و مبنای محاسبه
آن براساس زمان بندی اجرای طرح و تطبیق عملیات اجرایی و بازدید از طرح تعیین می گردد.
ه  طرح مصوب: طرح مدونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و به تصویب دستگاه های متولی رسیده باشد و در زمان
واگذاری عرصه های ملی و دولتی قابل واگذاری برای اجرای آن ٬ مصوبه مراجع ذیربط (کارگروه شهرسازی و معماری استان یا
کمیسیون ماده ( ۱۳ ) آیین نامه نحوه احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها) را داشته باشد.
و کمیسیون های واگذاری: مراجعی که طبق ضوابط و مقررات ٬ طرح های مصوب را بررسی و در مورد واگذاری یا عدم واگذاری
عرصه های ملی و دولتی قابل واگذاری اعلام نظر می نمایند.
ز عذر موجه: وضعیت و حالتی که منجر به تعطیلی دایم یا موقت طرح مصوب گردیده و یا موجبات تأخیر در اجرای آن را فراهم نموده
باشد و مجری طرح (که در این آیین نامه مستأجر نامیده شده است) یا عوامل اجرایی وی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در حدوث
آن هیچ نقشی نداشته باشند.
ح  تعلل: مسامحه و قصور مستأجر در اجرای تعهدات قانونی یا قراردادی در راستای اجرای به موقع طرح مصوب.
ط  تخلف: عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط مندرج در قرارداد واگذاری زمین.
ی  خلاف بین: تعلل و تخلف آشکار و عذر غیرموجه مستأجر که بنا بر تشخیص هیأت نظارت قابل اغماض نبوده و موجبات تمدید و
تعیین مهلت برای اجرا یا فسخ قرارداد و یا استرداد زمین را فراهم می نماید.
ک  عرصه های ملی و دولتی قابل واگذاری: اراضی منابع ملی ٬ موات و دولتی قابل واگذاری و بلامعارض که دارای استعداد
تولید اقتصادی و بهره برداری محصولات بخش های مختلف کشاورزی و غیرکشاورزی می باشد.
ل  تبدیل و تغییر کاربری غیرمتجانس: تبدیل و تغییر کاربری هایی که در ماهیت ٬ با اهداف طرح مصوب مغایرت داشته باشد.
م  واگذاری برای امور عام المنفعه: واگذاری های صورت گرفته به بخش خصوصی و مؤسسات غیردولتی که در زمان واگذاری ٬
غیرانتفاعی بودن فعالیت آنها در اساسنامه قید شده باشد.

ن  مناطق چهارگانه تحت اختیار سازمان حفاظت محیط زیست: مناطق موضوع بند (الف) ماده ( ۳) قانون حفاظت و بهسازی
محیط زیست  مصوب ۱۳۵۳  که توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست به عنوان مناطق پارک ملی ٬ آثار طبیعی ملی ٬ پناهگاه
حیات وحش و منطقه حفاظت شده با رعایت نکات مندرج در ذیل بند (الف) ماده یادشده تعیین و حدود آن تصویب شده باشد.
س  هزینه تهیه گزارش های فنی  اجرایی: وجوهی است که براساس تعرفه ابلاغی وزیر جهادکشاورزی موضوع تبصره ( ۳) ماده
۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی  مصوب ۱۳۸۹  ٬ توسط مستأجر پرداخت می گردد. )
فصل دوم  نحوه نظارت
ماده ۲ به منظور نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح های غیرکشاورزی موضوع قانون و تشخیص تعلل یا
تخلف و عذر موجه مستأجر و تعیین درصد عملیات انجام شده طرح های یادشده در هر استان ٬ هیأت پنج نفره نظارت با حکم وزیر
جهاد کشاورزی مرکب از رییس سازمان جهاد کشاورزی ٬ مدیر کل منابع طبیعی ٬ مدیر امور اراضی استان ٬ رییس مرجع صادرکننده
موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا نماینده تام الاختیار وی (حسب مورد) و یک نفر کارشناس در رشته مرتبط با طرح تشکیل
می گردد.
تبصره  کارشناس موضوع این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست سازمان امور اراضی کشور توسط مرجع ذی ربط برای صدور
حکم معرفی می گردد.
ماده ۳ دبیرخانه هیأت نظارت در سازمان جهاد کشاورزی استان مستقر و رییس سازمان یادشده به عنوان رییس هیأت نظارت و مدیر
امور اراضی استان به عنوان عضو و دبیر هیأت نظارت می باشد. انجام کلیه امور مربوط به تشکیل جلسه ٬ دعوت از اعضاء ٬ ابلاغ آراء و
سایر موارد مرتبط به عهده دبیر هیأت نظارت خواهد بود.
تبصره ۱ دبیر هیأت نظارت موظف است کلیه گزارش های رسیده را ثبت و در کوتاهترین زمان ممکن پس از بررسی و تکمیل به ترتیب
نوبت در دستور کار هیأت قرار دهد.
تبصره ۲ دفتر مرکزی هیأت های نظارت در سازمان امور اراضی کشور مستقر بوده و تعیین روش های کلی ٬ تهیه و ابلاغ ضوابط ٬ ایجاد
وحدت رویه اجرایی ٬ تدوین برنامه سالانه هیأت های نظارت و ارزیابی و بررسی حقوقی و نظارت بر عملکرد هیأت های نظارت استانی
را با مسئولیت رییس سازمان مذکور بر عهده دارد.
ماده ۴ هیأت نظارت موظف است توسط عوامل نظارتی به صورت مستمر از عرصه های واگذار شده بازدید و با بررسی سوابق و طرح
مصوب و مفاد قرارداد ٬ بر نحوه اجرای طرح و درصد عملیات انجام شده براساس زمان بندی و کیفیت اجرای طرح نظارت لازم را معمول
نماید. در صورتی که گزارش عوامل نظارتی مورد تأیید هیأت نظارت قرار نگیرد ٬ هیأت مذکور می تواند رأسا و یا از طریق عوامل نظارتی
هم عرض نسبت به اعمال نظارت مجدد و تهیه گزارش لازم براساس این آیین نامه اقدام نماید.
تبصره ۱ گزارش پرونده های مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی حسب مورد توسط مدیر امور اراضی یا مدیر کل منابع طبیعی هر
استان به دبیرخانه هیأت نظارت ارایه می گردد.
تبصره ۲ دستگاه اجرایی و واحد صادرکننده جواز تأسیس یا موافقت اصولی موظف است پیوست زیست محیطی و برنامه مصرف
بهینه انرژی در مرحله بهره برداری از طرح را به سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام و نظارت لازم بر اجرای طرح مصوب و برنامه و
پیوست مذکور را تا مرحله بهره برداری طرح معمول و گزارش پیشرفت فیزیکی طرح ها را در مدت اجراء به طور سالانه دوبار به دبیرخانه
هیأت نظارت منعکس نماید. تمدید جواز تأسیس و یا موافقت اصولی و صدور پروانه بهره برداری مستأجرین اراضی ملی و دولتی از
سوی مرجع صادرکننده آنها ٬ منوط به اخذ استعلام از هیأت نظارت خواهد بود و هیأت مذکور ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ وصول
استعلام ٬ با رعایت مقررات و بررسی درصد عملیات انجام شده طرح اعلام نظر خواهد کرد.
تبصره ۳ دبیر هیأت نظارت موظف است نسبت به صدور اخطاریه از طریق پست سفارشی دو قبضه یا الکترونیکی به نشانی مندرج
در قرارداد اجاره یا اعلامی از سوی مستأجر مندرج در پرونده ٬ در دو نوبت به فاصله پانزده روز اقدام و در صورت عدم توجه مستأجر به
اخطاریه های صادر شده مراتب را در دستور کار هیأت نظارت قرار دهد.
تبصره ۴ اختیارات هیأت نظارت نافی نظارت عمومی سازمان های جهاد کشاورزی و ادارات کل منابع طبیعی نمی باشد و مراجع
یادشده حسب مورد موظفند در چارچوب قراردادهای منعقد شده با مستأجر نسبت به اعمال نظارت در قالب زمان بندی اجرای
طرح ها ٬ وظایف محول شده را پیگیری و اقدام نمایند.
ماده ۵  هیأت نظارت ضمن بررسی گزارش دبیرخانه و در صورت لزوم بازدید از محل اجرای طرح ٬ در موارد خلاف بین ظرف یک ماه رأی
خود را طی صورت جلسه ای مبنی بر تمدید و تعیین مهلت یا فسخ قرارداد یا استرداد زمین اعلام می نماید.
تبصره  دعوت از طرف قرارداد وحضور وی در جلسات هیأت نظارت بلامانع است.
ماده ۶  دبیر هیأت نظارت موظف است پس از صدور رأی هیأت نظارت ظرف ده روز نسبت به ابلاغ کتبی رأی مستأجر به نشانی او
مندرج در قرارداد اجاره و یا آخرین نشانی اعلامی از سوی او مندرج در پرونده ٬ به نحو مقتضی اقدام کند.
تبصره ۱ چنانچه محکوم علیه ادله خود را دایر بر عدم ابلاغ صحیح رأی تقدیم هیأت نظارت نماید ٬ موضوع توسط هیأت نظارت بررسی و
در صورت پذیرش ادعا ٬ رأی به وی ابلاغ و آثار قانونی ابلاغ از این تاریخ جاری می گردد.
تبصره ۲ پس از ابلاغ رأی مبنی بر فسخ قرارداد یا استرداد زمین ٬ مدیریت امور اراضی استان ظرف مدت ده روز اقدام به تأمین دلیل از
طریق دادگاه محل می نماید.
ماده ۷ آرای هیأت نظارت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد. در صورت اعتراض در مهلت مقرر ٬
مستأجر مکلف به ثبت رسید اعتراض خود در دبیرخانه هیأت نظارت استان ظرف مهلت مقرر می باشد و چنانچه در مهلت قانونی
اعتراض صورت نگرفت ٬ رأی صادر شده قطعی و لازم الاجراست. احکام قطعی صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری جهت اجرا به
هیأت نظارت ابلاغ می گردد.
ماده ۸  پس از ابلاغ رأی قطعی مبنی بر فسخ قرارداد یا استرداد زمین ٬ مدیریت امور اراضی استان به شرح زیر اقدام می نماید:
الف  چنانچه مستأجر وجهی را بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه هایی در راستای اجرای طرح مصوب نموده باشد ٬
براساس تقدیم بهای روز پس از اخذ نظر کارشناس رسمی محاسبه و تأمین و به مستأجر پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع
می نماید.
ب  اعیانی ٬ ابنیه و مستحدثاتی که در راستای اجرای طرح مصوب احداث و تأمین دلیل شده باشد ٬ براساس قیمت کارشناسی روز
بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از افزایش قیمت زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم کرده و پس از کسر حقوق قانونی
دولت و مطالبات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری تسهیلات دهنده ٬ مابقی را از محل ردیفی که در بودجه سالانه قابل پیش بینی
است ٬ به مستأجر پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع می نماید.
ج  چنانچه متقاضی واجد شرایط برای جایگزینی مستأجر وجود داشته باشد و آمادگی پرداخت هزینه های مستأجر قبلی را نیز
داشته باشد ٬ نسبت به واگذاری براساس مقررات مربوط اقدام می کند.

تبصره  در مورد آن دسته از مستأجران که از تسهیلات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری با معرفی دستگاه اجرایی ذی ربط
استفاده نموده اند ٬ مطابق شروط مندرج در قرارداد عمل می گردد.
ماده ۹ با قطعیت رأی هیأت نظارت به دلیل انقضای مدت اعتراض و یا صدور رأی قطعی از شعبه یا اجرای احکام دیوان عدالت اداری
حسب مورد با توجه به مفاد رأی به شرح زیر اقدام می گردد:
٬ از سوی دبیر هیأت نظارت به ( الف  در صورتی که رأی مذکور ناظر به فسخ قرارداد یا استرداد زمین باشد ٬ مراتب با رعایت ماده ( ۸
دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ می گردد. دفترخانه مذکور موظف است ظرف یک ماه پس از اعلام مراتب ٬ نسبت
به فسخ قرارداد اجاره و یا اصلاح اسناد اجاره در مواردی که رأی هیأت نظارت دائر بر فسخ قسمتی از قرارداد باشد و همچنین در صورت
انتقال زمین نسبت به اصلاح سند به نام دولت با نمایندگی سازمان جنگل ها ٬ مراتع و آبخیزداری کشور ٬ اقدام و اعلامنامه مربوط را به
دبیر هیأت یاد شده و مستأجر ابلاغ و از طریق ادارات ثبت محل وقوع ملک نسبت به خلع ید متصرف یا صدور دفترچه مالکیت جدید
اقدام کند.
ب  چنانچه رأی هیأت نظارت ٬ ناظر بر تمدید قرارداد اجاره و تعیین مهلت برای اجرای طرح باشد ٬ مراتب توسط دبیر هیأت نظارت برای
اجرا حسب مورد به مدیریت امور اراضی یا اداره کل منابع طبیعی و مستأجر طرف قرارداد ابلاغ می گردد.
تبصره  با فسخ قرارداد یا استرداد زمین و تخلیه یا خلع ید از مستأجر سابق ٬ مدیریت امور اراضی استان به صورت امانی یا پیمانی
مسئول نگهداری و حفاظت از عرصه و مستحدثات موجود در آن می باشد.
فصل سوم  نحوه رسیدگی به پرونده های واگذاری اراضی موضوع تبصره ( ۲) قانون
ماده ۱۰  در اجرای تبصره ( ۲) قانون ٬ قوه قضاییه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تشکیل شعبه و یا شعب ویژه مرکب
از سه نفر از قضات با ابلاغ رییس قوه قضاییه اقدام می نماید.
تبصره ۱ شعبه یا شعب مذکور در تهران مستقر و جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و نظر اکثریت مناط اعتبار آراء
می باشد.
تبصره ۲ قضات شعبه ویژه می توانند در صورت اقتضا با هزینه وزارت جهاد کشاورزی از نظرات کارشناسان هیأت های کارشناسی
استفاده نمایند.
تبصره ۳ رسیدگی در شعبه یادشده بدون پرداخت هزینه دادرسی است و رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می باشد.
ماده ۱۱  وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها ٬ مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است در مورد پرونده هایی که ظرف مهلت قانونی
به استناد تبصره ( ۲) قانون از سوی آن وزارت در محاکم صالح مطرح شده و در جریان رسیدگی است ٬ در صورت وجود یکی از شرایط
ذیل نسبت به ادامه رسیدگی در شعبه یا شعب ویژه اقدام کند:
الف  واگذاری هایی که وزرای وقت جهاد سازندگی و کشاورزی با استفاده از اختیارات خود به طور مستقیم و بدون طی گردش
کمیسیون های واگذاری در استان ها دستور انتقال سند را داده اند.
ب  واگذاری بدون وجود طرح تصویب
ج  عدم اجرای طرح مصوب بدون عذر موجه
د  اجرای طرح به میزان کمتر از چهل درصد
ه  تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیر متجانس با طرح مصوب
تبصره  رسیدگی به درخواست ابطال اسناد و استرداد زمین در مورد واگذاری های موضوع تبصره ( ۵) قانون ٬ بدون توجه به شرایط یاد
شده در تبصره ( ۲) قانون در شعب ویژه انجام می شود.
ماده ۱۲  شعبه رسیدگی کننده در موارد ماده ( ۱۱ ) به موجب درخواست و دعوای اقامه شده نسبت به یکی از شقوق زیر
تصمیم گیری و رأی قطعی صادر می نماید:
الف  فسخ قرارداد واگذاری قطعی و تبدیل آن به اجاره
ب  تمدید و تعیین مهلت برای اجرای طرح
ج  دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی
د  استرداد زمین با توافق طرفین
ماده ۱۳  وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها ٬ مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است درخواست موضوع تبصره ( ۲) قانون را در
قالب برگه های دادخواست به خواسته تعیین تکلیف اراضی واگذار شده از حیث اعلام فسخ قرارداد واگذاری و تبدیل آن به اجاره یا
تمدید قرارداد و تعیین مهلت برای اجرای طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز آن به حساب درآمد عمومی یا استرداد زمین در صورت
توافق با مستأجر تقدیم نماید.
تبصره ۱ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها ٬ مراتع و آبخیزداری کشور) ضمن تعیین دقیق خواسته و تقویم آن در دادخواست
اولیه با توجه به جریان پرونده و مباحث طرح شده در جلسات رسیدگی از حیث اعلام آمادگی و یا عدم آمادگی مستأجر برای اجرای
طرح و یا تمدید قرارداد اجاره و یا امکان استرداد زمین و یا عدم امکان آن به دلیل تعاقب ایادی ٬ می تواند موضوع دادخواست خود را در
قالب یکی دیگر از موارد مندرج در این ماده تا قبل از اعلام ختم دادرسی تغییر داده و به صورت کتبی به دادگاه اعلام نماید.
تبصره ۲ درخصوص آن دسته از زمین هایی که قبل از تصویب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت کنندگان اولیه پس از
انتقال سند مالکیت از سوی وزارت جهاد کشاورزی به نام آنها نسبت به فروش و نقل و انتقال رسمی آن به اشخاص ثالث اقدام
نموده باشند ٬ ارزش زمین به قیمت روز زمان انتقال محاسبه و از دریافت کننده اولیه دریافت خواهد شد.
ماده ۱۴  در مورد اراضی واگذار شده به تعاونی های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام المنفعه تا سال ٬۱۳۷۳ در
صورتی که تبصره های ( ۵۴ ) و ( ۴۶ ) قوانین بودجه سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ نسبت به این واگذاری ها اجراء نگردیده باشد ٬ به شرح زیر
اقدام می گردد:
الف  وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها ٬ مراتع و آبخیزداری کشور) فهرست کلیه واگذاری های قسمت اخیر تبصره ( ۲) قانون را
به وزارت راه و شهرسازی اعلام تا نسبت به اعمال تبصره های ( ۵۴ ) و ( ۴۶ ) قوانین بودجه سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ در مورد اراضی
واگذار شده به تعاونی های مسکن اعم از بخش خصوصی و دولتی اقدام نماید.
ب  واگذاری های صورت گرفته به دولت (وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی) و شرکت های دولتی مشمول رسیدگی مجدد نمی باشند.
ماده ۱۵  در عرصه های موضوع تبصره ( ۵) قانون و نیز در عرصه هایی که به موجب رأی قضات شعبه ویژه منجر به فسخ قرارداد واگذاری
توأم با استرداد زمین می گردد ٬ مواد ( ۸) و ( ۹) این آیین نامه که به نحوی با تبصره ( ۲) قانون نیز مرتبط می باشد حسب مورد متناسب
با موضوع توسط شعب ویژه ٬ قابل اعمال بوده و مورد حکم قرار خواهد گرفت.
فصل چهارم  سایر مقررات

ماده ۱۶  قرارداد اجاره موضوع تبصره ( ۱) قانون باید مطابق نمونه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است ٬ در دفاتر اسناد
رسمی منعقد شود. قراردادهای واگذاری قبلی نیز پس از پایان مدت اجاره ٬ مطابق ترتیبات این ماده تمدید می شود.
تبصره  در مواردی که هیأت نظارت در چارچوب مفاد قانون رأی به تمدید قرارداد صادر نماید ٬ مرجع واگذاری نسبت به تمدید آن برابر
نمونه قرارداد پیوست اقدام می نماید.
ماده ۱۷  سازمان امور اراضی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز را برای اجرای قانون ٬ شامل بهای اراضی ٬ اعیانی ٬ ابنیه و
مستحدثات موجود بر روی اراضی موضوع تبصره ( ۴) قانون و همچنین اعتبارات موردنیاز برای پرداخت حق الزحمه هیأتها و عوامل
نظارتی ٬ هزینه های کارشناسی ٬ تأمین دلیل و حفاظت و نگهداری از آنها را پیش بینی و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای
درج در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید.
ماده ۱۸  وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور تشکیل به موقع هیأت های نظارت ٬ جمع آوری آمار و اطلاعات ٬ ارزیابی عملکرد و
برنامه ریزی و نظارت بر اجرای صحیح این آیین نامه ٬ نسبت به ایجاد بانک اطلاعات و تهیه نرم افزار مربوط اقدام نماید.
ماده ۱۹  وزارت جهاد کشاورزی مجاز است در چارچوب قانون و این آیین نامه نسبت به تنظیم و ابلاغ دستورالعمل های مربوط اقدام
نماید.
ماده ۲۰  کلیه دستگاه های اجرایی موظف به همکاری با وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون و آیین نامه اجرایی مربوط می باشند.
نیروی انتظامی موظف است در صورت درخواست وزارت جهاد کشاورزی همکاری لازم را برای اعزام نیروی رسمی خود جهت
همراهی عوامل نظارتی در بازدید از اراضی واگذار شده موضوع این آیین نامه معمول نماید. گزارش مرجع انتظامی دایر بر ممانعت
متصرفان یا مالکان یا مستأجران از انجام وظایف عوامل نظارتی ٬ اماره عدم اجرای طرح می باشد.
۲۸۴۸۶ مورخ / ۱۵ و ۴۳۶۶۵ /۲/ ماده ۲۱  از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین نامه ٬ تصویب نامه های شماره ۲۰۱۴۴ /ت ۳۹۰۲۸ ک مورخ ۱۳۸۷
۱۴ ملغی الاثر اعلام می گردد. /۱/ ۱۱ و ۳۸۱۳ /ت ۴۵۳۸۹ ک مورخ ۱۳۹۰ /۲/۱۳۸۹
معاون اول رئیس جمهور  اسحاق جهانگیریدنبالک ها: روزنامه رسمی کشور ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 1 مهر 1395 02:00 ق.ظ

شنبه 18 خرداد 1398 09:22 ق.ظ

If some one desires expert view on the topic of running a blog after that i recommend him/her to go to see this web site, Keep up the good work.
شنبه 31 فروردین 1398 02:54 ب.ظ
スーパーコピーブランド激安販売ブランドコピー通販店,スーパーコピーブランド激安優良店スーパーコピーブランド
شنبه 31 فروردین 1398 02:54 ب.ظ
エルメスコピー,(HERMES)エルメスバッグブランドコピーの最高品質専門店 。エルメスコピー,
پنجشنبه 29 مهر 1395 06:16 ب.ظ
امیدواریم که پس از گذشت حدود 30 سال مالکین زمینهای تعاونی های 34 گانه شمال تهران اجازه ساخت مسکن در انجا را داشته باشند ... هرچند که سرمایه داران سودجو وفرصت طلب در ان منطقه ساخت وسازهای فراوانی انجام داده اند و هیچ منع قانونی هم نداشته اند
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر